SHIMANO 1 inch Headset washer NOS! BOR13 004-06 6/9/21

€4.99

SHIMANO 1 inch Headset washer NOS!